Kunde gott vara en obligatorisk kurs i samtliga ST!

När trycket från pandemin har minskat en del, ökar önskemålen till oss från kollegor i olika skeenden i karriären att komma och lyfta arbetsmiljö ökat. Hittills i år mest digitalt, men nu har vi gott om bokningar IRL också. Vi är både glada och tacksamma och har lite svårt att hinna  med, vilken förstås är ett gott tecken.

Höstevent i Åre 2019

Vår grund på 3 timmar
(som självklart går att klippa och klistra i) :

ATT HÅLLA ARBETSLIVET UT- Hur kan man ta hand om sig när man är Doktor?

Hur kan jag sortera vad jag kan göra själv här och nu för att påverka min egen hälsa och reflektera
vad jag INTE rår över direkt. Hur kan vi hjälpas åt att tillsammans forma våra arbetsplatser på ett
mer hälsofrämjande sätt för oss läkare.Allt detta vävs in från olika håll och med olika aspekter.
Varje del tar runt ent timme, med aktiva pauser och fika inkluderat. Föreläsningen börjar med ett
tyngre men relativt kort avsnitt om utmattningssyndrom, både teoretiskt men även känslomässigt
tuffare. Efterhand blir vi mer salutogena och lyfter fram positiva exempel och försöker stötta
deltagarna att börja fundera mer kring en bra balans mellan den egna hälsan och arbetsinsatsen.
Vi levererar konkreta verktyg att använda i sin arbetsvardag och arbetar interaktivt för att börja
förändringsarbetet mot ett mer hållbart arbetsliv genom egna reflektioner hos deltagarna. Vi varvar
den teoretiska delen med kortare aktiva pauser för att bryta stillasittandet.

Kunde gott vara en obligatorisk kurs i samtliga ST! (kommentar i flödet efter en föreläsning)

 

Del 1

Utmattning, förekomst, symtom, rehabiliteringsmetoder och förklaringsmodeller

De kunskaper vi har fått genom vårt snart fyraåriga arbete med ”Vem tar hand om Doktorn?”  när det
gäller utmattningssyndrom delas. Kort om möjlig genes till UMS och en del kring hur den drabbar vår
kår, förekomst mellan olika specialiteter. Likheter och skillnader mellan olika grupper inom
Sverige och även delvis internationellt, som vim fått via kontakt med kollegor och nätverk från både
England och USA.

Material och kunskap från forskning av Marie Åsberg, Alexander Wilczek och Kristina Glise och
vad vi själva samlat på oss. Begreppet sjuknärvaro hos oss läkare berörs (det faktum att vi ofta går till
arbetet trots sjukdom) liksom ”doctors denial ”vid ibland allvarliga medicinska tillstånd, visat av
Ann Fridner, psykolog och docent i hennes forskning. Även förekomst av suicidtankar och suicid i
kåren lyfts. Sammanfattningsvis stora och svåra frågor som har med arbetsmiljön att göra.

Del 2

Arbetsmiljö och den egna hälsan

Forskaren Christina Maslaschs modell med sex viktiga faktorer för arbetsrelaterad ohälsa och stress
används. Här passar det mycket bra med workshops för att mer intensivt jobba med dessa. Få syn på
dessa faktorer i sin egen tillvaro och se hur de påverkar oss, hitta exempel från vår egen arbetsvardag
och vad man konkret kan göra för att förbättra dessa. Uppgifter i samband med dessa workshops kan
med fördel utföras delvis som walk& talks och även som fikapauser. Vinsten med detta moment kan
vara mycket användbart, vilket vi erfarit från andra uppdrag.

Den egna hälsan: Levnadsvanor som har stor betydelse för måendet, även hos doktorn! Har du
tillräckligt med motion i ditt liv? Hur är det med stillasittande? Hur får en igång regelbundna
vanor? För dig själv i första hand, men också för att ta med i patientarbetet. Hur kan du på ett
naturligt sätt få in mer träning i din arbetsvardag, kanske tillsammans med patienter eller kollegor?
Vi visar på exempelvis hur fysisk aktivitet kan stötta den egna fysiska men också psykiska hälsan och
att det spelar roll hur vi äter och vad vi gör i övrigt. När vi föreläser uppfattar vi att dessa bitar ofta
bortses  av oss läkare, vi glömmer att ta hand om oss själva och tror att vi orkar och kan långt mer
än vad som är rimligt. De basala behoven hos oss i kåren får stå tillbaka för patienters behov eller
ekonomiska resurser som är för knappa. Vi ger positiva exempel på hur man kan hitta sin väg genom
detta och skickar med flera konkreta varianter på både rörelse och avslappningspauser.

Vi bidrar gärna med ett träningspass i anslutning till föreläsningen som ingår i priset om det finns
utrymme för det i ert program. Vi kan erbjuda allt från dans, till styrka till yoga.

Del 3

Kollegialitet, hållbarhet och det goda samtalet.

Här ser vi över ”Doktorn i sin rustning” Vågar vi be om hjälp, fråga när vi inte förstår, tala om när vi
inte orkar mer eller håller vi skenet uppe för varandra? Hur skapar vi en kollegialitet och ett öppet
klimat på arbetsplatsen och för yngre kollegor under utbildning. Vi lyfter fram en beforskad metod
för samtal om arbetsmiljö som har visat sig vara primärpreventiv mot utmattningssyndrom. Vi har
anpassat metoden för enbart läkare för att precis som med allt vi gör adressera läkares arbetsmiljö.
Vi gör gärna en kortare demonstration ”live” för att på ett tydligt sätt visa hur effektivt den här typen av samtalsmodell kan fungera när man vill utveckla sin arbetsplats.

Självklart avslutar vi med att summera dagen och reflektera tillsammans.

Ungefärligt pris: 20 000 kronor plus moms för oss båda samt omkostnader för resa och eventuell övernattning. Vi behöver varsitt rum förstås.

OBS Sjävklart skräddarsyr vi utifrån önskemål och sjävklart så föreläser vi även för all sjukvårdspersonal. För ST-läkare så uppfyller våra innehåll vissa delmål.

Varmt och kollegialt Jill och Maria!

 

NÅ OSS FÖR ATT DISKUTERA EN BOKNING ELLER BARA FÅ VETA MER:

info@vemtarhandomdoktorn.se

Via Messenger: Jill  Taube eller Maria Zetterlund

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?