Handledarutbildning Doktorsdialoger

Startdatum: oktober 16, 2020
Slutdatum: oktober 17, 2020
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
Plats: Warfvinges väg 11
Utbildning

Ta hand om dig själv också, doktorn!

En 2- dagars handledarutbildning för dig, som vill leda kollegiala samtalsgrupper för läkare om arbetsmiljö och ”doktorns” egen hälsa, och på så vis medverka till att påverka din egen och  kollegernas arbetssituation. Kursen kan ses som en grundläggande introduktion för dig som vill bli handledare/ facilitator, men även för dig som är intresserad av frågor kring arbetsmiljö. 

Datum: Fredag 16 oktober och lördag 17 oktober.  Kl 10-17.00 fredag. och kl 08.00-16.00 lördag. För schema scrolla ner.  

Plats: Warfvinges väg 11 nb, Stadshagen, Stockholm. 

Arrangör: Vem tar hand om Doktorn? (VTHOD) i samarbete med Alexander Wilczek, psykiater, psykoanalytiker och Bo Vinnars, legitimerad psykolog och psykoterapeut, Ph.D. Med.Dr.

Målgrupp: Underläkare, AT och ST-läkare inom olika specialiteter, samt färdiga specialister. Passar inte minst för dig med uppdrag inom utbildning, såsom studierektor eller läkarchef.

Pris: 8000 kronor ex moms. Fika, frukt, gemensam frukost på söndagen. Lunch bekostar var och en.

Praktiskt arrangemang: Pandeminapassad lokal, antalet platser är därmed begränsade, först till kvarn gäller. Fika, frukt och nötter finns framme hela tiden. Gemensam frukost på lördag ingår liksom ett enklare träningspass på cirka 45 minuter båda dagarna i hyrd lokal (Friskis & Svettis) eller utomhus. Lunch bekostar var och en, det finns gott om restauranger och lunchställen i närheten eller så beställer vi gemensamt. Det går också bra att ha med sig egen mat, då det finns ett kök i lokalen. 

Övernattning/kommunikationer: Det finns flera hotell nära och det är bra kommunikationer, 3 stationer från T-centralen. Tunnelbana: Stadshagen, sedan 200-300 meter.

Syfte: Vi vill utbilda handledare för att leda kollegiala stödgrupper, i metod som visats minska arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal. Vår modell är anpassad för enbart läkare och är testad i digital form. Utbildningen syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att leda kollegiala samtalsgrupper enligt metoden som beskrivs nedan. Utbildningen förmedlar kunskap om arbetsrelaterade riskfaktorer för hälsan, såsom etisk stress och– en teoretisk del med fokus på utmattningssyndrom i allmänhet och hos läkare i synnerhet och en praktisk del där deltagarna får varva att träna på att vara handledare i fiktiva situationer från hälso- och sjukvården.  

I DoktorsDialoger finns också möjlighet till uppföljande stöd i form av handledning  när färdigheten omsätts i praktiken, det vill säga när den nyutbildade handledaren/facilitatorn börjar att leda egna grupper. Detta planeras, bokas och bekostas separat. 

Bakgrund:
I sjukvården glöms läkaren inte sällan bort i exempelvis krishantering efter svåra händelser och  förväntas oftast klara sig utan stöd.  Arbetsgivarstöd ter sig heterogent och slumpmässigt, verkar bero på arbetsplatsen, personliga relationer och hur en behövande läkare tar sig fram. Höga arbetskrav utan tillräckligt stöd kan leda till utmattning och utarmning. Kollegiala samtalsgrupper kan erbjuda detta behövliga stöd. Denna samtalsmodell kallad DoktorsDialoger, är en vidareutveckling av två tidigare beforskade samtalsmodeller, som visat att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd.  För att motverka utmattningstillstånd har metoder som utvecklats från konceptet problembaserat lärande (PBL) och är vetenskapligt utvärderad. En av dessa metoder med goda resultat är reflekterande kollegiala samtalsgrupper (nedan kallad RKS) som prövats i olika sammanhang, och visat att kollegialt socialt stöd utfört i en strukturerad form enligt manual minskar stress och ökar välbefinnande (1).  Den andra metoden som DD har inspirerats av är “Backstage-grupper för chefer” (2).

Metoden RKS är strukturerad via en manual, och erbjuder: 

Tid för reflektion och eftertanke med utgångspunkt från den egna aktuella arbetssituationen

Tid för erfarenhetsutbyte och stöd mellan kollegor

Genom individuella förändringsmål hitta nya hanterandestrategier

Bidrar med förslag på förebyggande åtgärder (individ och organisation)

RKS är en arbetsgrupp – ej en terapiform

Erfarenheten av tidigare genomförda samtalsgrupper finns också från Ersta Psykiatriska klinik. All personal på kliniken erbjöds deltagande i kollegiala samtalsgrupper. Resultatet blev att de flesta upplevde minskad stress och högre grad av autonomi. Till klinikledningen kom konstruktiv feedback om åtgärder i organisationen som sänkte stressnivån på arbetsplatsen.

Modellen DoktorsDialoger: Vi i VTHOD har tillsammans med Bo Vinnars och Alexander Wilczek i ett pilotprojekt använt en liknande struktur som ovanstående metoder, vilket innebär att man träffas i en grupp på 8-10 kollegor under ett par timmar en gång per vecka under tio på varandra följande veckor. I pilotversionen möttes vi digitalt och vid 5 tillfällen. Vidareutvecklingen bestod främst i att deltagarna hade en och samma profession samt att den skedde över videolänk. Det senare visade sig vara en faktor som möjliggjorde att deltagarna lättare kunde vara med samtliga gånger, då restider och annat kunde förbises. Den digitala formen var för någon en faktor som bidrog till att det var lättare att diskutera svåra frågor, då man satt i en för deltagaren ofta trygg miljö.

Nu vill vi sprida vår modell, då vi uppfattar att behovet av kollegiala samtal inom läkarkåren är stort, samtidigt som utrymmet för dessa minskat under många år. Är du intresserad av att kunna handleda denna typ av samtalsgrupper, så är du varmt välkommen att anmäla dig. Utbildningen uppfyller socialstyrelsens ST delmål a2 och delar av a1. 

Anmälan är bindande, kursavgift återbetalas ej. Vill du nå oss per telefon? mejla oss så bestämmer vi en tidpunkt som funkar. 

Varmt välkommen!  Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson

Referenser:

1. Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli, (2001). The Job Demands-Resources Model of Burnout. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 499-512.

2. Psykisk ohälsa i kommun och landstingssektorn. AFA försäkring (2017).

Schema DoktorsDialoger

Fredag 16 oktober:

09.30-10.00 Registrering och fika

10.00-10.15 Intro 

10.15-11.00 Stress, utmattning och arbetsmiljö. Alexander Wilczek

11.00-11.15 Pausgympa Jill Taube, Maria Zetterlund Gustafsson

11.15-12.30 Reflekterande kollegiala samtal och handledarrollen, Bo Vinnars 

12.30-13.30 Lunch

13.30-16.00 Rollspel samt formulering av individuellt förändringsmål, Bo Vinnars 

16.15-17.00 Enkel styrketräning och dans, Jill Taube, Maria Zetterlund Gustafsson

Lördag 17 oktober: 

08.00-08.30 Gemensam promenad

08.30-09.00 Frukost

09.00-09.30 Sammanfattning gårdagen och frågor, Bo Vinnars

09.30-11.30 Rollspel, fortsättning, Bo Vinnars

11.30-12.00 Presentation av det kollegiala nätverket Vem tar hand om Doktorn? Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Rollspel, fortsättning, Bo Vinnars

15.00-16.00 Fika och utvärdering

Vem tar hand om Doktorn?