Facilitatorutbildning

Startdatum: januari 22, 2021
Slutdatum: december 31, 2021
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
DoktorsDialoger | Utbildning

En 2-dagarsutbildning för dig som vill leda kollegiala samtalsgrupper för läkare om arbetsmiljö och ”doktorns” egen hälsa.  Ett sätt att medverka till att påverka din egen och  kollegernas arbetssituation. Dagarna kan ses som en grundläggande introduktion för dig som vill bli handledare/ facilitator, men även för dig som är intresserad av frågor kring arbetsmiljö.

Datum:

Hösten/vintern 2021 är under omstöpning, då vi drabbades av sjukdom i gruppen. MEN kontakta oss gärna för förslag på skräddarsydd utbildning för er personal.

Andra orter? Självfallet så snart läget tillåter. Både i andra städer och bokade utbildningar för en klinik, ST-läkargrupp eller andra grupper.

Plats: Tills vidare digitalt.

Arrangör: Vem tar hand om Doktorn? (VTHOD) i samarbete med Alexander Wilczek, psykiater, psykoanalytiker och Bo Vinnars, legitimerad psykolog och psykoterapeut, Ph.D. Med.Dr.

Målgrupp: Underläkare, AT och ST-läkare inom olika specialiteter, samt färdiga specialister. Passar inte minst för dig med uppdrag inom utbildning, såsom studierektor eller läkarchef.

Pris: 8000 kronor ex moms

 

När det är digitala tillfällen kommer de att hållas via en plattform och du som deltagare behöver bara logga in med en länk du får av oss.

 

Syfte: Vi vill utbilda faciliatorer/ handledare för att leda kollegiala stödgrupper, inspirerad av metoder som visats minska arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal. Vår modell är anpassad för enbart läkare och är testad i digital form. Utbildningen syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att leda kollegiala samtalsgrupper enligt metoden som beskrivs nedan.
Utbildningens första del, förmedlar kunskap om arbetsrelaterade riskfaktorer för hälsan, såsom etisk stress och– en teoretisk del med fokus på utmattningssyndrom i allmänhet och hos läkare i synnerhet och en praktisk del där deltagarna får varva att träna på att vara handledare i fiktiva situationer från hälso- och sjukvården. Den andra delen av utbildningen innebär att en själv leder grupper under handledning. Detta planeras, bokas och bekostas separat.

Bakgrund:
I sjukvården glöms läkaren inte sällan bort i exempelvis krishantering efter svåra händelser och  förväntas oftast klara sig utan stöd.  Arbetsgivarstöd ter sig heterogent och slumpmässigt, verkar bero på arbetsplatsen, personliga relationer och hur en behövande läkare tar sig fram. Höga arbetskrav utan tillräckligt stöd kan leda till utmattning och utarmning. Kollegiala samtalsgrupper kan erbjuda detta behövliga stöd. Denna samtalsmodell kallad DoktorsDialoger, är en vidareutveckling av två tidigare beforskade samtalsmodeller, som visat att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd.  För att motverka utmattningstillstånd har metoder som utvecklats från konceptet problembaserat lärande (PBL) och är vetenskapligt utvärderad. En av dessa metoder med goda resultat är reflekterande kollegiala samtalsgrupper (nedan kallad RKS) som prövats i olika sammanhang, och visat att kollegialt socialt stöd utfört i en strukturerad form enligt manual minskar stress och ökar välbefinnande (1).  Den andra metoden som DD har inspirerats av är “Backstage-grupper för chefer” (2).

Metoden RKS är strukturerad via en manual, och erbjuder:

Tid för reflektion och eftertanke med utgångspunkt från den egna aktuella arbetssituationen

Tid för erfarenhetsutbyte och stöd mellan kollegor

Genom individuella förändringsmål hitta nya hanterandestrategier

Bidrar med förslag på förebyggande åtgärder (individ och organisation)

RKS är en arbetsgrupp – ej en terapiform

Erfarenheten av tidigare genomförda samtalsgrupper finns också från Ersta Psykiatriska klinik. All personal på kliniken erbjöds deltagande i kollegiala samtalsgrupper. Resultatet blev att de flesta upplevde minskad stress och högre grad av autonomi. Till klinikledningen kom konstruktiv feedback om åtgärder i organisationen som sänkte stressnivån på arbetsplatsen.

Anmäl dig här

:- exklusive moms

Betalning sker via faktura, betalningsvillkor 20 dagar.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega.


Vi kommer att kontakta dig inför denna kurs och dess uppföljning.
Godkänner du att vi sparar dina uppgifter för eventuell framtida kommunikation?

Vem tar hand om Doktorn?

:- exklusive moms

Betalning sker via faktura, betalningsvillkor 20 dagar.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega.


Vi kommer att kontakta dig inför denna kurs och dess uppföljning.
Godkänner du att vi sparar dina uppgifter för eventuell framtida kommunikation?